سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ کما اینکه در ملحقات پایانی رساله نیز به این مسئله اشاره شده است، گناهان کبیره به گناهانی گفته می شود که قرآن و سنّت بطور صریح به مرتکبان آنها وعدۀ عذاب و آتش جهنم داده ...
0
11 سال 0 Answers 372 views