سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ اگرچه مادر كار خلاف شرع مرتكب شده است ولي در صورتي كه اباء داشته كه اين قضيه افشا بشود تكليف فرزند نيز در پوشاندن اين گناه است چراكه ممكن است توبه كرده باشد. تكليف فرزند حفظ حريم مادري ...
0
10 سال 0 Answers 566 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛  فرض سئوال  از مصادیق ربا خواری محسوب می شود و در ابتدای امر نیز، دریافت کردن چک با شکل محاسبه گفته شده، جایز نبوده است.
0
, 10 سال 0 Answers 561 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، پسر محکوم به یکصد ضربه شلاق بوده و زنای محصنه در مورد زن، به دلیل عدم اشباع شدن از سوی همسر صدق نمی کند و زن نیز، محکوم به یکصد ضربه شلاق ...
0
11 سال 0 Answers 461 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اتفاقاً هم عاقل و هم بالغ مورد نهی قرار گرفته اند و قطعاً گناه بزرگی مرتکب شده اند که دارای احکام وضعی نیز می باشد که مثلاً فاعل نمی تواند با خواهر مفعول ازدواج نماید؛ ...
0
11 سال 0 Answers 2780 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که عالم به زنا بودن این رابطه و حکم آن بوده است، احوط آن است مرد رضایت زن را جلب کند چراکه در زنا، مهریه وجود ندارد.
0
11 سال 0 Answers 422 views

سوال
با سلام و تحیت؛ این نوع گناهان جزو گناهان بزرگ است و باید کوشید وارد حریم آن نشد و اگر خدای ناخواسته چنین امری رخ داد، باید از ته دل توبه و استغفار نمود و یقیناً خدای عالم رئوف، ...
0
11 سال 0 Answers 384 views