سوال
جواب: باسلام و تحیت؛ قسم اگر "والله"، "بالله" و "تالله" نباشد، اصلاً قسم محسوب نشده و کفاره هم ندارد و در عین حال باید کوشید که از انواع قسم ها پرهیز شود، البته توصیه این است که همسر ...
0
10 سال 0 Answers 378 views

سوال
با سلام و تحیت؛ قسم اگر "والله"، "بالله" و "تالله" نباشد، اصلاً قسم محسوب نشده و کفاره هم ندارد و در عین حال باید کوشید که از انواع قسم ها پرهیز شود؛ البته توصیه این است که همسر ...
0
10 سال 0 Answers 358 views