سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ فرض سؤال اشکالی ندارد.
0
6 سال 0 Answers 369 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مادامی که در این شهر نیازمند وجود دارد، تغییر وقف جایز نیست.
0
6 سال 0 Answers 401 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ قرعه یک طریق و روش عقلائی برای رفع تردید و شبهه و مشکل است. در قرآن کریم در داستان تکفل مریم و افتادن یونس(ع) به دریا از قرعه یاد شده است و چون قرعه یک روش عقلائی ...
0
7 سال 0 Answers 438 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ ملاک اولاد خود میت است نه اولاد الاولاد.
0
8 سال 0 Answers 804 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ این شهادت فرد را واجد شرط اصلحیت می کند ولی در مورد شرط ارشدیت کارائی ندارد مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشد که مراد از ارشدیت همان اصلحیت است.
0
8 سال 0 Answers 422 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به ادلۀ وقف و تصریحات فقها، متعلق وقف(موقوف) باید عین باشد. بنابراین هیچ چیزی از قبیل حقوق و منافع، قابلیت وقف را ندارد.
0
9 سال 0 Answers 461 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فروض فوق عنوان فقهی وقف منطبق نیست چراکه وقف بر یک ملک ثابت تعلق می گیرد و حق استفاده از ملک یا دیگر منافع، قابل وقف نیست ولی از باب خیرات و مبرات اشکالی ندارد اگرچه ...
0
9 سال 0 Answers 400 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر مکان مورد نظر موقوفه باشد، هيچ کس حق خريد و فروش زمين آن را ندارد؛ مگر در موارد خاصي که خارج از فرض سؤال است.پس طبعاً بايد حق استفاده از آنجا، به شما ...
0
11 سال 0 Answers 420 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مطابق نصوص صریح روائی و مصرحات فقهی، استفاده از موقوف و درآمدهای آنها، باید در مسیری قرار گیرد که واقف برای آن وقف کرده است و استفاده و هزینۀ برای غیر آن، ممنوع و حرام ...
0
11 سال 0 Answers 400 views

سوال
با سلام و تحیت؛ چنانچه کاربری زمین تغییر کرده و الآن آن زمین برای سکونت و یا محل تجاری مناسب باشد، یا اینکه حسینیه مزاحم استفاده از بقیه زمین نباشد، پرداخت اجاره و استفاده از آن اشکالی ندارد؛ همچنین ...
0
11 سال 0 Answers 390 views