سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در مواردی که تنافی دارند، وصیت سوم هم نافی وصیت دوم است و هم وصیت اول و در مواردی که تنافی وجود ندارد به قوت خود باقی است.
0
2 سال 0 Answers 354 views