سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در مواردی که تنافی دارند، وصیت سوم هم نافی وصیت دوم است و هم وصیت اول و در مواردی که تنافی وجود ندارد به قوت خود باقی است.
0
4 ماه 0 Answers 49 views