سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال از مصادیق جعاله است و اشکالی ندارد.
0
5 سال 0 Answers 79 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه صرفاً برای سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت و تقویت فکر و اندیشه باشد، علی الظاهر مانعی ندارد. aپاسخ: با سلام و تحیت؛ در مسائل 3073 و 3077 توضیح داده شده است .
0
8 سال 0 Answers 81 views