سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ بنابر احتیاط واجب، نماز قضای مادر بر وارث مذکر که از همه بزرگتر است واجب است؛ بنابراین اگر پدرِ مادر در حال حیات باشد، بر وی و پسر بزرگ به صورت مشترک و مساوی واجب است و امر ...
0
3 سال 0 Answers 645 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ کلمات نماز تعبّدی ست و طبعاً  نمی توان آنها را تغییر داد و تغییر آن نوعی مکالمه شخصی محسوب است نه ذکر سجده و رکوع نماز.
0
6 سال 0 Answers 623 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ با توجه به اینکه دین اسلام که از سوی خدای عالم و توسط پیامبر اسلام در اختیار بشر قرار داده شده و خود پیامبر عرب زبان بوده و  همینطور کتاب آسمانی او قرآن نیز، عربی نازل گشته و ...
0
8 سال 0 Answers 808 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ عبادات دو دسته است که یکی واجب و دیگری مستحب است. در مستحبات بدون شک انسان می تواند به جای فرد دیگری هم انجام دهد؛ واجبات هم به دو قسم واجباتی که انجام آن مشروط به شخص ...
0
10 سال 0 Answers 543 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحيت؛ مطالب مندرج در سؤال جنبه استحباب داشته و رعايت آنها ضرورتي ندارد.
0
10 سال 0 Answers 613 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، نه نماز باطل بوده و نه قرائت قرآن گناه محسوب می شود اگرچه خلاف مقررات حکومت عمل کردن، جایز نیست.
0
, 10 سال 0 Answers 583 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه به اندازه یک رکعت از نماز در وقت آن باشد، ادا محسوب است و بنابراین واجب است نماز  را به نیت ادا بجای آورد.
0
10 سال 0 Answers 522 views