سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مراد از فوریت امر عرفی است. طوری که عنوان بی توجهی و سهل انگاری در مورد آن صدق نکند.
0
6 سال 0 Answers 609 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مطابق روایت مؤثقه ابن بکیر از امام صادق(ع)، اگر گوشت، پوست یا موی حیوان حرام گوشت روی لباس نمازگزار باشد، نمازش باطل است.
0
7 سال 0 Answers 1072 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال موضوع محقق نشده تا نماز آیات واجب شود.
0
7 سال 0 Answers 359 views