سوال
با سلام و تحیت؛ نگهداشتن سگ در صورتی جایز است که برای منفعتی عقلایی باشد؛ مثل سگ صید و در آن صورت هم باید طوری نگهداری شود که از نظر طهارت ...
0
9 سال 0 Answers 226 views

سوال
با سلام و تحیت؛ الف: کاسه توالت اگر دارای عین نجاست نباشد، مثلاً با بول و یا غائط نجس نشده باشد معلوم نیست ...
0
9 سال 0 Answers 268 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که غذا مرطوب باشد و یا از آب دهان سگ به آن اصابت کند، نجس است و پختگی و یا ناپختگی و یا واکسن زدن و یا نزدن فرقی ندارد. در مورد اینکه چرا سگ ...
0
9 سال 0 Answers 268 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که یقین ندارید منی بوده است، پاک بوده و شستن آن لازم نیست. پاسخ سؤال دوم: اگر با آب قلیل مانند آفتابه تطهیر شود، ولی باید عین نجاست را ...
0
9 سال 0 Answers 775 views

سوال
با سلام و تحیت؛ با توجه به اینکه اصل اولیه در اشیاء طهارت و پاکی است، نجاست در اشیاء خاصی منحصر است و طبعاً اگر چیزی که طاهر است نجس شود، باید با یکی از ...
0
9 سال 0 Answers 1349 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر تعرق باعث شود خون از واسطۀ اول و دوم عبور کند و به محل نشستن برسد، آنجا نجس می شود ولی اگر واسطۀ سومی قبل از رسیدن نجاست ...
0
9 سال 0 Answers 231 views