سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که یقین ندارید منی بوده است، پاک بوده و شستن آن لازم نیست. پاسخ سؤال دوم: اگر با آب قلیل مانند آفتابه تطهیر شود، ولی باید عین نجاست را ...
0
7 سال 0 Answers 10 views

سوال
با سلام و تحیت؛ با توجه به اینکه اصل اولیه در اشیاء طهارت و پاکی است، نجاست در اشیاء خاصی منحصر است و طبعاً اگر چیزی که طاهر است نجس شود، باید با یکی از ...
0
7 سال 0 Answers 11 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر تعرق باعث شود خون از واسطۀ اول و دوم عبور کند و به محل نشستن برسد، آنجا نجس می شود ولی اگر واسطۀ سومی قبل از رسیدن نجاست ...
0
7 سال 0 Answers 13 views