سوال
جواب: با سلام و تحیت ؛ پاسخ سئوال اول: حتی اگر بداند که جنب است، باز هم عرقش نجس نیست. پاسخ سئوال دوم: صرف احتمال کافی نیست؛ اگر یقین کند که جنب ...
0
7 سال 0 Answers 15 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر نداند که محتلم شده یا خیر، غسل ندارد و اثر باقی مانده نیز محکوم به طهارت است. ...
0
7 سال 0 Answers 10 views