سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر بدن ميت خيس باشد و غسل داده نشده باشد، محل برخوردش با فروض سؤال نيازمند تطهير است.
0
, 9 سال 0 Answers 447 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت ؛ پاسخ سئوال اول: حتی اگر بداند که جنب است، باز هم عرقش نجس نیست. پاسخ سئوال دوم: صرف احتمال کافی نیست؛ اگر یقین کند که جنب ...
0
9 سال 0 Answers 390 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر نداند که محتلم شده یا خیر، غسل ندارد و اثر باقی مانده نیز محکوم به طهارت است. ...
0
9 سال 0 Answers 272 views