سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مادامی که یقین به مسکر بودن وجود ندارد، محکوم به طهارت است.
0
10 ماه 0 Answers 42 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در هر موردی که شک وجود دارد، محکوم به طهارت است و در مواردی که یقین به اصابت وجود دارد، اگر محل نجس شده جائی مانند کامپیوتر و امثالهم باشد، طهارتش لازم نیست ولی با دست خیس ...
0
4 سال 0 Answers 41 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ چون دندان از اجزائی است که حیات در آن حلول نمی کند بنابراین دندان های جدا شده از بدن پاک بوده، اگرچه مانند ناخن بهتر است دفن شوند ولی در صورت بلعیده شدن توسط کودک، خارج کردن ...
0
4 سال 0 Answers 35 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که نجاست به لباس ها سرایت کرده باشد، نجس بوده و تطهیر آنها لازم است. پاسخ سؤال دوم: در صورتی که عین نجاست از بین رفته و آب جاری باشد، می توان ...
0
5 سال 0 Answers 34 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ متنجس از واسطۀ سوم به بعد، دیگر منجس نیست.
0
5 سال 0 Answers 45 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ استبراء ارتباطی به آب ندارد و همانطوری که در سؤال مورد اشاره قرار گرفته، نتیجۀ استبراء در رطوبت بعدی ظاهر می شود و در این موضوع بین آب کر، جاری یا قلیل فرقی نیست.
0
7 سال 0 Answers 42 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ گراز به طور حتم جزو درندگان بوده و حرام گوشت محسوب می شود ولی معلوم نیست بتوان احکام نجاست مربوط به خوک را بر آن جاری ساخت.
0
, 7 سال 0 Answers 51 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر بدن ميت خيس باشد و غسل داده نشده باشد، محل برخوردش با فروض سؤال نيازمند تطهير است.
0
, 7 سال 0 Answers 34 views