سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ فرض سؤال از موارد شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه و همانطوری که در جلد هفتم کتاب دراسات فی علم الأصول مفصلا توضیح داده ام، به دو دلیل محکوم به طهارت است. اول به این دلیل که مراودات ...
0
2 سال 0 Answers 259 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مادامی که یقین به مسکر بودن وجود ندارد، محکوم به طهارت است.
0
2 سال 0 Answers 342 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در هر موردی که شک وجود دارد، محکوم به طهارت است و در مواردی که یقین به اصابت وجود دارد، اگر محل نجس شده جائی مانند کامپیوتر و امثالهم باشد، طهارتش لازم نیست ولی با دست خیس ...
0
6 سال 0 Answers 417 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ چون دندان از اجزائی است که حیات در آن حلول نمی کند بنابراین دندان های جدا شده از بدن پاک بوده، اگرچه مانند ناخن بهتر است دفن شوند ولی در صورت بلعیده شدن توسط کودک، خارج کردن ...
0
6 سال 0 Answers 420 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که نجاست به لباس ها سرایت کرده باشد، نجس بوده و تطهیر آنها لازم است. پاسخ سؤال دوم: در صورتی که عین نجاست از بین رفته و آب جاری باشد، می توان ...
0
7 سال 0 Answers 403 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ متنجس از واسطۀ سوم به بعد، دیگر منجس نیست.
0
7 سال 0 Answers 349 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ استبراء ارتباطی به آب ندارد و همانطوری که در سؤال مورد اشاره قرار گرفته، نتیجۀ استبراء در رطوبت بعدی ظاهر می شود و در این موضوع بین آب کر، جاری یا قلیل فرقی نیست.
0
9 سال 0 Answers 704 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ گراز به طور حتم جزو درندگان بوده و حرام گوشت محسوب می شود ولی معلوم نیست بتوان احکام نجاست مربوط به خوک را بر آن جاری ساخت.
0
, 9 سال 0 Answers 757 views