سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ فرض سؤال از موارد شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه و همانطوری که در جلد هفتم کتاب دراسات فی علم الأصول مفصلا توضیح داده ام، به دو دلیل محکوم به طهارت است. اول به این دلیل که مراودات ...
0
3 سال 0 Answers 631 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مادامی که یقین به مسکر بودن وجود ندارد، محکوم به طهارت است.
0
4 سال 0 Answers 702 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در هر موردی که شک وجود دارد، محکوم به طهارت است و در مواردی که یقین به اصابت وجود دارد، اگر محل نجس شده جائی مانند کامپیوتر و امثالهم باشد، طهارتش لازم نیست ولی با دست خیس ...
0
7 سال 0 Answers 1061 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ چون دندان از اجزائی است که حیات در آن حلول نمی کند بنابراین دندان های جدا شده از بدن پاک بوده، اگرچه مانند ناخن بهتر است دفن شوند ولی در صورت بلعیده شدن توسط کودک، خارج کردن ...
0
7 سال 0 Answers 1431 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که نجاست به لباس ها سرایت کرده باشد، نجس بوده و تطهیر آنها لازم است. پاسخ سؤال دوم: در صورتی که عین نجاست از بین رفته و آب جاری باشد، می توان ...
0
8 سال 0 Answers 2186 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ متنجس از واسطۀ سوم به بعد، دیگر منجس نیست.
0
8 سال 0 Answers 516 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ استبراء ارتباطی به آب ندارد و همانطوری که در سؤال مورد اشاره قرار گرفته، نتیجۀ استبراء در رطوبت بعدی ظاهر می شود و در این موضوع بین آب کر، جاری یا قلیل فرقی نیست.
0
10 سال 0 Answers 2383 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ گراز به طور حتم جزو درندگان بوده و حرام گوشت محسوب می شود ولی معلوم نیست بتوان احکام نجاست مربوط به خوک را بر آن جاری ساخت.
0
, 10 سال 0 Answers 1542 views