سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ موسیقی از دانشهای ریاضی است که در آن در مورد روابط کلمات، صداها و آهنگ ها بحث می شود و مطمئناً موسیقی را بصورت عام، نمی توان ممنوع و حرام دانست؛ موسیقی حرام آن ...
0
10 سال 0 Answers 486 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در مواردی که موسیقی حالت تهییج، ترقص و حزن بیش از حد نداشته باشد و آهنگ و محتوای آن دروغ و باطل نبوده و ترویج ظالم و فاسق نباشد و از طرفی متناسب با ...
0
10 سال 0 Answers 282 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر باعث هتک حرمت دین اسلام و مذهب تشیع نشود و ترویج حرام هم نباشد، دلیلی بر ممنوعیت نداریم.
0
10 سال 0 Answers 555 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر صرفاً برای یادگیری جهت رضایت همسر باشد و استفاده حرام از آن نگردد، حرمتش معلوم نیست.
0
10 سال 0 Answers 398 views