سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ موسیقی حرام همان غناء محرّم شرعی است که دارای دو خصوصیت توأمان است. یک اینکه متناسب با مجالس لهو و لعب باشد و دوم اینکه شنونده و خواننده را از حالت عادی خارج کند. در مواردی که ...
0
7 سال 0 Answers 771 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ آن موسیقی که در لسان فقها حرام شمرده شده، موسیقی متناسب با مجالس لهو و لعب است. طبعاً اگر موسیقی متناسب با این مجالس نباشد، فراگیری آن، خرید آلات آن و استماع آن اشکالی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 686 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛پاسخ سؤال اول: موسیقی حرام عبارت است از آن نوع آهنگی که هم خواننده و شنونده را از حالت عادی خارج سازد و هم متناسب با مجالس لهو و لعب باشد پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال در ...
0
9 سال 0 Answers 616 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر این یادگیری، جهت رضایت همسر باشد و استفاده حرام از آن نگردد، حرمتش معلوم نیست.
0
11 سال 0 Answers 659 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت ؛ حرمت غنا وابسته به محتوای آن نیست، بلکه اگر آهنگ موسیقی یا نوع خواندن خواننده به گونه ای باشد که شنونده از حالت طبیعی خودش خارج شود، حرام خواهد بود و در این ...
0
11 سال 0 Answers 566 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال در صورتیکه زن و مرد در مراسم عروسی مختلط نباشند و صدای زنان را مردان نشنوند، نواختن آهنگ چه با ساز و چه بدون آن جایز است و همچنین استفاده از ...
0
11 سال 0 Answers 530 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر موسیقی غیر شرعی باشد از باب نهی از منکر باید تذکر داده شود و اگر اثری نداشت و ترتیب اثر نداد بهتر است پیاده شده و از وسیله دیگری استفاده کرد.
0
11 سال 0 Answers 581 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ الزاماً موسیقی های موسوم به پاپ، معلوم نیست از موسیقی های ممنوع و غنای شرعی محسوب شوند و به همین علت، محکوم به حلیت اند و کارکردن فرد مزبور در این رسانه نیز مانعی ...
0
11 سال 0 Answers 822 views