سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ در فرض سؤال اگرچه مهریه همان سکّه است ولی در ضمن عقد شرط شده که اگر ملک مذکور (با خصوصیاتی که در سؤال آمده است) به زوجه واگذار گردد، وی از سکّه صرف نظر کرده و ملک ...
0
5 سال 0 Answers 490 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ حق حبس قبل از دخول است و اگر دخول صورت نگرفته، می تواند برای مطالبه مهریه از حق حبس استفاده نماید.
0
8 سال 0 Answers 454 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ شرعاً مغازه به عنوان منبع درآمد بوده و از مستثنیات دین به حساب می آید و قابل بازداشت نیست.
0
8 سال 0 Answers 411 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مهریه همان چیزی است که در عقد ذکر شده است و اضافه شدن بعدی مطمئناً جزء مهریه محسوب نخواهد بود لیکن با عنایت به اینکه در صورت هبه شدن وجه یا کالایی از سوی مرد به همسرش ...
0
8 سال 0 Answers 512 views

سوال
با سلام و تحیت؛ نص قرآن کریم است که"للذّکر مثل حظّ الانثیین" یعنی هر مردی(در مواردی که منشا وراثت، پدری است) دو برابر زن ارث می برد ولی پروردگار عالم این کسری حظّ و بهره را از دو ...
0
11 سال 0 Answers 400 views

سوال
باسلام و تحیت؛ پاسخ سئوال اول، فرض سئوال مانعی ندارد. پاسخ سئوال دوم؛ در فرض سئوال، عند المطالبه محسوب خواهد شد.
0
11 سال 0 Answers 430 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در هر صورت نفقه آن فرزند بر عهده ی شما است. کوتاهی و قصور و یا تقصیر دادگاه خانواده و عدم همکاری مادر فرزند موجب سقوط تکلیف پرداخت نفقه واجب نمی شود.
0
11 سال 0 Answers 396 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال، زن استحقاق نفقه را دارد و می تواند در حد نیاز، از اموال شوهر استفاده کند.
0
11 سال 0 Answers 374 views