سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ 1- اگر همسر فرد باعث خروج منی شود، ایرادی ندارد ولی اگر در چنین موردی هیچ راه حلالی نباشد و ضرورت وجود داشته باشد، به طوری که مثلاً بقای ...
0
9 سال 0 Answers 246 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر جنین و یا نطفه صاحبش معلوم باشد، اگر چه گذاشتن جنین و یا نطفه در رحم زن نامحرم حرام است، ولی اگر این کار صورت گیرد، کودک متعلق به صاحب جنین ...
0
9 سال 0 Answers 225 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که با مقدمات حرام همراه نباشد، علی الظاهر و بر فرض سئوال مانعی ندارد.
0
9 سال 0 Answers 240 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به نظر می آید در روش دوم اگر در هنگام تلقیح اسپرم از مقدمات حرام استفاده نکرده و صاحب اسپرم نیز ناشناخته باشد، مانعی ندارد.
0
9 سال 0 Answers 264 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر بر خلاف مقررات باشد، دریافت هر مبلغی جایز نیست و اگر هم دریافت شده باشد، به ملکیت شخص درنمی‌آید.
0
9 سال 0 Answers 218 views

سوال
با سلام و تحیت؛ 1- ظاهراً کشنده است، چون در اکثر موارد نهایتاً موجب مرگ می شود و تدریجی بودن، باعث کشنده نبودن نمی شود. 2- کار آنها شرعاً مانعی ندارد و طبیعتاً مجازاتی هم نخواهند داشت، مگر آنکه ...
0
9 سال 0 Answers 231 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که اطمینان دارید روزه ضرر نمی کند، می توانید بگیرید ولی در صورت عدم تجویز از سوی پزشک متخصص مورد اعتماد، باید به نظر پزشک عمل کرد. در صورت نگرفتن روزه ها، ...
0
9 سال 0 Answers 244 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: به این دلیل که "آزمایش دی ان ای" علم بوده و قطع آور است ، فوق اماره بوده و دلیل محسوب می شود. پاسخ سؤال دوم: با توجه به پاسخ سؤال اول، ...
0
9 سال 0 Answers 227 views