سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صورتی که موجب عسر و حرج غیرقابل تحمل به صورت عادی باشد، علی الظاهر سقط جایز است و تشخیص آن نیز بر عهده پزشک حاذق است و غربالگری، اماره و طریق آن است.
0
1 سال 0 Answers 281 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که امکان تهیه داشته ولی صرفنظر کند، شرعی نیست. پاسخ سؤال دوم: تشخیص چنین ضرورتی، امری تخصصی است؛ یک دفعه مریض خودش متخصص است و قدرت تشخیص دارد و در غیر ...
0
7 سال 0 Answers 436 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر این عمل جراحی تحت نظر پزشک حاذق صورت گرفته باشد، منع شرعی ندارد چون می توان آن را نوعی درمان محسوب کرد.
0
9 سال 0 Answers 474 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، تمام افرادی که در این امر مشارکت دارند مرتکب حرام شده اند و اگر همه آنها به یک اندازه و بطور مشترک در این امر دخالت داشته باشند، همگی ضامن دیه می باشند؛ ...
0
, 10 سال 0 Answers 491 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ همانطوریکه در رساله بدان اشاره شده است، در صورتیکه عقیم نمودن جایز نبوده و ممنوع باشد، عقیم کننده هم مرتکب گناه شده و نیز ضامن دیه است.  
0
, 10 سال 0 Answers 478 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ فرض سئوال جایز نیست؛ مگر آنکه ضرورت اقتضا کند؛ مثلاً بقای خانواده مشروط به چنین کاری باشد.
0
10 سال 0 Answers 470 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر کشیده شدن و یا جراحی در دهان، باعث ورود خون به شکم روزه دار شود، طبیعتاً روزه باطل می شود ولی اگر از عدم ورود خون به شکم اطمینان داشته باشد و ...
0
10 سال 0 Answers 364 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که آزمایش اسپرم ضرورت داشته باشد برای مثال اگر طرف گرفتار ویروسهای خاصی باشد که بجز اسمناء راهی برای بدست آمدن و آزمایش آن وجود نداشته باشد، در حد ضرورت مانعی ندارد. ...
0
10 سال 0 Answers 444 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه با گناه همراه نباشد، علی الظاهر و بر فرض سئوال مانعی ندارد.
0
10 سال 0 Answers 391 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه منجرّ به عقیمی و نازائی همیشگی نشود و قبل از انعقاد نطفه صورت گیرد و تحت کنترل پزشک حاذق امین صورت پذیرد، مانعی ندارد. ...
0
10 سال 0 Answers 305 views