سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در رابطه با نماز و روزه، ملاک قصد اقامت در یک جا می باشد. اگر قصد اقامت در یک جا برای مدت 10 روز و یا بیشتر کردید، باید نمازتان را کامل بخوانید ...
0
9 سال 0 Answers 209 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که این مسافرت ثابت باشد یعنی یک ضرورت کاری مانند ماموریت وجود داشته باشد که فرد هر ماه بصورت ثابت چند روز را در شهر دیگری سپری کند، بنظر می ...
0
9 سال 0 Answers 238 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، عرف این رفت و آمد را برای شما فعل و کار حساب نمی کنند و این رفت و آمد به عنوان صله رحم و دیدار با خانواده است؛ به ...
0
9 سال 0 Answers 219 views