سوال
با سلام و تحیت؛بدون تردید رعایت بهداشت، زمان، مکان و غذای مناسب در سلامت نسل بی تأثیر نیست ولی مواردی از این قبیل که در روایات هم ذکر شده از قبیل توصیه های اخلاقی ...
0
7 سال 0 Answers 26 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال به این دلیل که فرد و یا سازمان دیگری متولی امر است، اشکالی ندارد.
0
7 سال 0 Answers 30 views

سوال
قبل از آنکه به پاسخ سئوال بپردازم، لازم می دانم از طرح سئوال فوق به دلیل علمی بودن آن تشکرکنم و اینکه در عصر توجه به ظواهر، نمادها و در دوران سطحی نگری فردی، ...
0
7 سال 0 Answers 32 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به این دلیل که در هنگام تولد مادر این کودک مسلمان بوده، کودک مسلمان است.
0
7 سال 0 Answers 34 views

سوال
ا سلام و تحیت؛ ابن عربی در عرفان نظری یکی از سرآمدان روزگار بوده و او را باید از مفاخر دنیای معرفت و عرفان دانست اگرچه معنای این حرف صحه گذاشتن بر همۀ افکار ...
0
7 سال 0 Answers 27 views

سوال
با سلام و تحیت؛ همین که این فرد در عراق ظهور کرده، دلیل بر کذب گفتارش است چراکه بر اساس روایات، یمانی از یمن ظهور خواهد کرد.
0
7 سال 0 Answers 31 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال در صورتی که از روی غفلت و نسیان صورت پذیرفته باشد، اشکالی ندارد ولی از روی عمد و اختیار و بدون حائل و حاجب دست دادن با ...
0
7 سال 0 Answers 30 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: به این دلیل که "آزمایش دی ان ای" علم بوده و قطع آور است ، فوق اماره بوده و دلیل محسوب می شود. پاسخ سؤال دوم: با توجه به ...
0
7 سال 0 Answers 29 views

سوال
0
7 سال 0 Answers 25 views