سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صورتی که ادعای شهرداری در ایجاد شدن حق مرغوبت متعارف باشد، اشکالی ایجاد نمی کند گرچه رعایت ارفاق اسلامی و اصول اخلاقی لازم و ضروری است.
0
3 سال 0 Answers 569 views

سوال
باسلام و تحیّت ؛ در فرض سؤال انجام این کار جایز نیست.
in progress 0
4 سال 0 Answers 738 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ قطعا رعایت مصلحت طفل صغیر لازم است بنابراین اگر ضرورت و مصلحت اقتضا کند که به دیگری واگذار کنند و این واگذاری به نفع کودک صغیر تمام شود اشکالی ندارد؛ در غیر اینصورت مشروع نیست.
0
5 سال 0 Answers 585 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مراد از اجماع در اول این باب، اجماع فقهی و اصولی نیست ولذا نگفته است اجمع الفقها و گفته اجمع العلما که شامل فیلسوفان و متکلمان نیز می باشد. در حقیقت منظور ایشان از علما در اینجا، عقلا ...
0
5 سال 0 Answers 653 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ زمان چه ماه رجب باشد یا ماههای دیگر، نسبتش به اعمال و انسان یکسان است. اگر برای بعضی از زمان ها مثل رجب، شعبان و رمضان تمایزاتی گفته شده است و نیز در بعضی از روایات آمده، ...
0
7 سال 0 Answers 546 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ هیچ کدام از فروض سؤال جایز نیست.
0
8 سال 0 Answers 580 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت ؛ فرض سؤال همانگونه که فقهای عظام عنوان کرده اند عمل مطلوبی نبوده و جزء مکروهات به حساب می آید، ولی اگر وجوهی برای نگهداری، هزینه برگزاری مراسم و مانند آن گرفته شود اشکالی ندارد؛ کمااینکه صرف ...
0
8 سال 0 Answers 1377 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ در فرض سؤال در صورتی که موجب تضییع حقّ کسی بوده و اذهان عامّه را نسبت به ادارات و نهاد ها و ارگانهای دولت اسلامی مشوّش سازد و در نتیجه کارآیی نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد، ...
0
8 سال 0 Answers 521 views

سوال
باسلام و تحیت؛ مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل به مناسبت احکام ملابس در چند باب روایاتی را در باب تختّم آورده و روی اصل مستحب بودن عقیق تأکید کرده است ولی بحثی پیرامون یمنی بودن آن ذکر نشده است؛ بلکه ...
0
8 سال 0 Answers 474 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ اوصافی که برای شخص مورد سؤال ذکر شد، اوصافی ارزشمند و قابل ستایش است ولی اوصاف ارزشمند منحصر به موارد طرح شده نیست. امکان دارد ایشان ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهد و کار ارزشمند دیگری انجام ...
0
10 سال 0 Answers 563 views