سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ این حق طبیعی هر فردی ست که بتواند درباره سرنوشت سیاسی- اجتماعی کشور خویش تصمیم بگیرد و طبعاً این حق سلب شدنی نیست و در صورتی که بداند یا احتمال قوی بدهد که با حضور وی فرد ...
0
9 سال 0 Answers 633 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مدح اهل بیت(علیهم السلام) جزء شعائر دینی است و از اعمال سیاسی – عبادی ای محسوب می شود که قصد قربت در انجام آنها شرط است؛ طبعاً افراد مذکور در سؤال در فرض آنچه توضیح ...
0
, 10 سال 0 Answers 673 views

سوال
با سلام و آرزوی توفیق ؛ مصلحت در برابر مفسده، اصلاح در برابر افساد و صلاح در برابر فساد قرار دارد ؛به نظر می رسد مصلحت مورد سوال به معنی نتیجه و فایده اقدام و اعتراض است و برای ...
0
11 سال 0 Answers 561 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ عدالت در امام جماعت شرط است و اگر ملاحظه کردید عده ای متعهد و مقید به فردی اقتدا کرده اند که شما به آنان اعتماد دارید، می توانید به همان اقتدای آنان کفایت کنید. ...
0
11 سال 0 Answers 470 views

سوال
با سلام و تحیت؛ ضرب و کشتار موجب قصاص است و در صورت توافق باید دیه بپردازد و شاتم باید تعزیر شود. و اگر کسی که مورد شتم واقع شده شکایت کند، بدلیل ورود این اعمال در ماه حرام ...
0
11 سال 0 Answers 546 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ وظیفه شما ملایمت و عدم برخورد با مردم است و اگر امر دایر شود بین برخورد فیزیکی با مردم و توبیخ، مطمئناً تکلیف در پذیرفتن تنبیه و توبیخ است. مطمئناً در هر حال برخورد ...
0
11 سال 0 Answers 611 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر ثابت شود که دولت این پولها را برای خرید رای استفاده کرده، مرتکب کار خلافی شده و ضامن پولهائی است که از این طریق در اختیار مردم قرار داده است و این پول ...
0
11 سال 0 Answers 375 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ برای پاسخ به سئوال شما لازم می دانم به موضوعاتی اشاره کنم. انتخاب در همه جوامع، عبارت است از اینکه انسان، فرد و یا افرادی را برای کاری، رساندن پیامی و یا اقدام به ...
0
11 سال 0 Answers 523 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مطلق بودن ولایت فقیه یه معنای آزادی مطلق و فوق قانون بودن او نیست و حتی امامان معصوم نیز، ولایت به این معنا که فوق قوانین اسلام باشند، ندارند بلکه آنان نیز موظف به ...
0
11 سال 0 Answers 484 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ 1) اگر یقین حاصل شد که دولتی بر پایه تقلب و دروغ تشکیل شده است، کار کردن با آن دولت اگر موجب تقویت آن باشد جایز نیست و این عدم همکاری در صورتی که ...
0
11 سال 0 Answers 688 views