سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ وطی به شبهه موضعیت ندارد و در فرض سؤال ظاهر آن است که ازدواج اشکالی ندارد ولی احتیاط رعایت دو حیض است.
0
5 سال 0 Answers 348 views