سوال
با سلام و تحیت؛ اگر پرداخت کننده تسهیلات مؤسسه‌ای باشد که بر اساس قوانین عمل کند، اشکالی ندارد؛ اما اگر دو طرف معامله دو شخص حقیقی باشند، جایز نیست.
0
10 سال 0 Answers 304 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به نظر می رسد پول باقیمانده باید بر اساس قدرت خرید روز محاسبه شود.
0
10 سال 0 Answers 299 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که حقیقتاً جعاله باشد و قصد فرار از ربا در بین نباشد، فرض سؤال اشکال ندارد. پاسخ سؤال دوم: اگر در زمان انعقاد قراداد با عامل شرط شود که ...
0
10 سال 0 Answers 405 views

سوال
با سلام وتحیت؛ آگاهی طرف معامله از هر طریقی کفایت می کند و اعلام صریح آن و در حضور طرف معامله الزامی نیست.
0
10 سال 0 Answers 368 views

سوال
با سلام و تحیت؛ مزایدات اینترنتی مثل بقیۀ مزایده هاست و در صورتی که تابع مقررات تعریف شده و قانونی باشد اشکالی ندارد.
0
10 سال 0 Answers 370 views

سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سؤال رباست چراکه شرط کرده سود معین بگیرد ولی اگر اینگونه عمل شود که پول به عنوان سرمایه در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و تحت قرار مضاربه با وی قراردادی ...
0
10 سال 0 Answers 436 views