سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر از مسیر سیستم بانکی و از بانک وام بگیرید، با توجه به قوانین حاکم بر بانکداری، ربا نیست و اشکالی ندارد؛ اما اگر از شخصی وام بگیرید، ربا و حرام ...
0
10 سال 0 Answers 259 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ از این جهت که زمان سهمی از قیمت را داراست، دریافت چک مدت دار و یا سفته در برابر فروش خودرو، ربا محسوب نمی شود.  
0
10 سال 0 Answers 303 views

سوال
پپاسخ: با سلام و تحیت؛ ایرادی ندارد و در مورد ترخیص هم اگر شرط شده باشد و یا روال بانک به آن صورت باشد و مشتری ها هم از آن مطلع باشند، مشکلی نیست.
0
10 سال 0 Answers 341 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض صحت مضاربه، به نظر می آید که گرفتن پول به عنوان واسطه گری اشکالی ندارد.  
0
10 سال 0 Answers 381 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که شرکت مشخص و ثبت شده بوده و وابستگی های خاص به جریانات مختلف نداشته باشد و این حقوق و درصد هم با رضایت کامل پرداخت شود، دریافت آن مانعی ...
0
10 سال 0 Answers 335 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که فعالیت اقتصادی مورد نظر در سئوال، ثبت شده و از طرف دولت نیز ممنوع اعلام نشده باشد، مانعی ندارد.
0
10 سال 0 Answers 250 views

سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سئوال مانعی ندارد چراکه خود زمان، دارای ارزش و قیمت است.
0
10 سال 0 Answers 374 views

سوال
با سلام و تحیت؛ آنچه که در دستورالعمل بانک ها تنظیم شده است، مطابق با عقود اسلامی است ولی چه مقدار رعایت می شود را باید در عمل مشاهده کرد.
0
10 سال 0 Answers 334 views