سوال
پاسخ:با سلام و تحیت؛ از باب اینکه برای اجل و مدت سهمی از قیمت محسوب می شود، خرید و فروش چک مدت دار به مبلغ کمتر جایز است. '
0
9 سال 0 Answers 261 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر تأخیر را شرط نکرده باشند و وسع هم داشته باشند، تأخیر جایز نیست. '
0
9 سال 0 Answers 226 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ بنده سیستم بانکی موجود را ربوی نمی دانم؛ اما ظاهراً با کمال تأسف در معاملات رایج بین مردم مواردی مشاهده می شودکه ربوی است. باید گفت که در قرض دادن، اگر کسی از ...
0
9 سال 0 Answers 218 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه سود را به عنوان جزء عقد قرض و یا شرط آن قرار ندهد و بلکه در ضمن عقد، شرط کند وامی مطابق سیستم نظام بانکی جمهوری اسلامی بپردازد، جایز ...
0
9 سال 0 Answers 206 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه تاخیر کردن در پرداخت دین از روی تقصیر و عمد بوده و زمان آن نیز رسیده باشد و به این واسطه، ضرری به داین وارد شود، از مصادیق ضمان قهری بوده و ...
0
9 سال 0 Answers 235 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ وامهائی که بانکهای جمهوری اسلامی می پردازند، با توجه به اینکه مطابق با نظام بانکداری اسلامی است و این نظام بر اساس عقود اسلامی انجام می گیرد، ربوی نبوده و حرام ...
0
9 سال 0 Answers 260 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ خسارت عبارت است از نقصان و کاستی که توسط کسی از روی عمد و اختیار در رابطه با کسی دیگر واقع شود مثلاً حیوان سالم که توسط کسی معیوب شود و ...
0
9 سال 0 Answers 231 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ چون دارای ضوابط خاص بوده و از طریق عقود اسلامی انجام می گیرد، ربا نبوده و حلال است.
0
9 سال 0 Answers 222 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ درصورتی که حتی اگر خمس سپرده های بانک از ابتدا داده نشده باشد و این سپرده ها برای مسکن و اخذ وام برای خرید مسکن و امثال آن که از ضرورتهای ...
0
9 سال 0 Answers 202 views