سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ بنده سیستم بانکی موجود را ربوی نمی دانم؛ اما ظاهراً با کمال تأسف در معاملات رایج بین مردم مواردی مشاهده می شودکه ربوی است. باید گفت که در قرض دادن، اگر کسی از ...
0
8 سال 0 Answers 103 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه سود را به عنوان جزء عقد قرض و یا شرط آن قرار ندهد و بلکه در ضمن عقد، شرط کند وامی مطابق سیستم نظام بانکی جمهوری اسلامی بپردازد، جایز ...
0
8 سال 0 Answers 98 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ وامهائی که بانکهای جمهوری اسلامی می پردازند، با توجه به اینکه مطابق با نظام بانکداری اسلامی است و این نظام بر اساس عقود اسلامی انجام می گیرد، ربوی نبوده و حرام ...
0
8 سال 0 Answers 101 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ خسارت عبارت است از نقصان و کاستی که توسط کسی از روی عمد و اختیار در رابطه با کسی دیگر واقع شود مثلاً حیوان سالم که توسط کسی معیوب شود و ...
0
8 سال 0 Answers 86 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر از مسیر سیستم بانکی و از بانک وام بگیرید، با توجه به قوانین حاکم بر بانکداری، ربا نیست و اشکالی ندارد؛ اما اگر از شخصی وام بگیرید، ربا و حرام ...
0
8 سال 0 Answers 123 views