سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال نرم افزار متعلق به صاحب آن است ولی به اندازه ای که از اینترنت استفاده شده، میزان ریالی شارژ باید پرداخت شود.
0
5 سال 0 Answers 278 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ سؤال مذکور و مانند آن که از مصادیق شبهات موضوعیه است، چه محتمل از حرام باشد و چه محتمل از حرام نباشد، قاعده حلیت آن را شامل می شود.
0
6 سال 0 Answers 241 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که کارگاه قانونی بوده و محصولات تولیدی به جهت شرعی اشکالی نداشته باشد، درآمد حاصله حلال است و تصرف در آن اشکالی ندارد.
0
6 سال 0 Answers 243 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به اینکه زمان تأثیر در قیمت دارد، اگر قیمت درج شده در چک دوم متعارف باشد اشکالی ندارد.
0
6 سال 0 Answers 202 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال بلامانع است.
0
8 سال 0 Answers 271 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مالیات جزء قیمت جنس محسوب می شود.
0
8 سال 0 Answers 215 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال اگر این تعهد و الزام مثلاً توسط دادگاه بوجود آمده باشد، تعیین و مشخص کردن فروض مذکور در سؤالهای طرح شده بر عهدۀ آن دستگاه است و در غیر این صورت، در صورتی که سلئل ...
0
9 سال 0 Answers 237 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ تعيين جريمه و مقدار آن تابع قانون بوده و حكم قضائي مي خواهد. با اين وجود اگر تحت عنوان "خسارت" از قبل در قرارداد بندي تنظيم شده باشد، مانعي ندارد.
0
, 9 سال 0 Answers 298 views

سوال
جواب: باسلام و تحیت؛ در فرض سئوال، دریافت وجه درباره واگذاری امتیاز وام به شخص دیگر، بلامانع بوده و هیچکدام از عناوین حرام بر آن صادق نیست. '
0
9 سال 0 Answers 248 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سئوال این عمل ربا بوده و حرام است و از مصادیق ربا خواری محسوب می شود و در ابتدای امر نیز، دریافت کردن چک با آن محاسبه سود، جایز نبوده ...
0
9 سال 0 Answers 250 views