سوال
باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال مادامی که قبض و اقباض نشده، چون مقاوله و تفاهم اتفاق افتاده و هر دو طرف قبول دارند، لازم الاتباع است؛ با این وصف تمامیت و لزوم معامله، بعد از تحویل و تحول است.
0
9 ماه 0 Answers 167 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال، معامله اشکالی ندارد.
0
1 سال 0 Answers 234 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صورتی که مقررات، منع دولت در ایران باشد شامل کشورهای دیگر نمی شود و مطابق اصل عام حلیت، اقدام به خرید و فروش و بردن سود مانعی ندارد.
0
2 سال 0 Answers 362 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر متعلق این معامله نقدین باشد باید قبض و اقباض صورت گیرد در غیر اینصورت فروض سؤال اشکالی ندارد.
0
2 سال 0 Answers 1068 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ پاسخ1.فرض سؤال عقلایی و شرعی می باشد. پاسخ2.از پاسخ سؤال اول روشن شد، مادامی که صرف نظر نکرده باشد، حقّّ رجوع دارد. پاسخ3. درفرض سؤال خریدار حقّ فسخ معامله را دارد.
0
2 سال 0 Answers 308 views

سوال
باسلام و تحیّت؛ پاسخ سؤال اول: فرض سؤال عقلایی و شرعی می باشد. پاسخ دوم: از پاسخ سؤال اول روشن شد، مادامی که صرف نظر نکرده باشد، حقّّ رجوع دارد. پاسخ سوم؛ درفرض سؤال خریدار حقّ فسخ معامله را دارد.
0
2 سال 0 Answers 441 views

سوال
باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال مذبور، می بایست مبلغ بدهی مطابق قیمت روز پرداخت شود و خسارت تأخیر تأدیه بر ذمّه بدهکار می باشد.
in progress 0
2 سال 0 Answers 312 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که در اثر عدم توجه متضرر شود و باعث غبن فاحش گردد، می تواند اصل اجاره را به هم بزند.
0
2 سال 0 Answers 274 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ پاسخ سؤال اول: در عقد مشارکت مبنا بر سود و زیان واقعی ست نه بر سود از پیش تعیین شده، ولی اگر در قرارداد یکی از طرفین تضمین کند زیانی در بین نبوده و سود به دست ...
0
4 سال 0 Answers 348 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که مطابق نظر کارشناس خبره و امین، ضرر و زیان وارد شده مستند به آن اظهارنظر کذب باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد.
0
5 سال 0 Answers 346 views