سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ اگر متعلق این معامله نقدین باشد باید قبض و اقباض صورت گیرد در غیر اینصورت فروض سؤال اشکالی ندارد.
0
3 ماه 0 Answers 28 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ پاسخ1.فرض سؤال عقلایی و شرعی می باشد. پاسخ2.از پاسخ سؤال اول روشن شد، مادامی که صرف نظر نکرده باشد، حقّّ رجوع دارد. پاسخ3. درفرض سؤال خریدار حقّ فسخ معامله را دارد.
0
3 ماه 0 Answers 19 views

سوال
باسلام و تحیّت؛ پاسخ سؤال اول: فرض سؤال عقلایی و شرعی می باشد. پاسخ دوم: از پاسخ سؤال اول روشن شد، مادامی که صرف نظر نکرده باشد، حقّّ رجوع دارد. پاسخ سوم؛ درفرض سؤال خریدار حقّ فسخ معامله را دارد.
0
4 ماه 0 Answers 24 views

سوال
باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال مذبور، می بایست مبلغ بدهی مطابق قیمت روز پرداخت شود و خسارت تأخیر تأدیه بر ذمّه بدهکار می باشد.
0
4 ماه 0 Answers 23 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که در اثر عدم توجه متضرر شود و باعث غبن فاحش گردد، می تواند اصل اجاره را به هم بزند.
0
4 ماه 0 Answers 23 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ پاسخ سؤال اول: در عقد مشارکت مبنا بر سود و زیان واقعی ست نه بر سود از پیش تعیین شده، ولی اگر در قرارداد یکی از طرفین تضمین کند زیانی در بین نبوده و سود به دست ...
0
2 سال 0 Answers 33 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که مطابق نظر کارشناس خبره و امین، ضرر و زیان وارد شده مستند به آن اظهارنظر کذب باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد.
0
3 سال 0 Answers 32 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال نرم افزار متعلق به صاحب آن است ولی به اندازه ای که از اینترنت استفاده شده، میزان ریالی شارژ باید پرداخت شود.
0
4 سال 0 Answers 33 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ سؤال مذکور و مانند آن که از مصادیق شبهات موضوعیه است، چه محتمل از حرام باشد و چه محتمل از حرام نباشد، قاعده حلیت آن را شامل می شود.
0
4 سال 0 Answers 31 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که کارگاه قانونی بوده و محصولات تولیدی به جهت شرعی اشکالی نداشته باشد، درآمد حاصله حلال است و تصرف در آن اشکالی ندارد.
0
4 سال 0 Answers 34 views