سوال
باسلام و تحیّت؛ در فرض سؤال مذبور، می بایست مبلغ بدهی مطابق قیمت روز پرداخت شود و خسارت تأخیر تأدیه بر ذمّه بدهکار می باشد.
0
55 ثانیه 0 Answers 0 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که در اثر عدم توجه متضرر شود و باعث غبن فاحش گردد، می تواند اصل اجاره را به هم بزند.
0
3 دقیقه 0 Answers 0 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ پاسخ سؤال اول: در عقد مشارکت مبنا بر سود و زیان واقعی ست نه بر سود از پیش تعیین شده، ولی اگر در قرارداد یکی از طرفین تضمین کند زیانی در بین نبوده و سود به دست ...
0
2 سال 0 Answers 10 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که مطابق نظر کارشناس خبره و امین، ضرر و زیان وارد شده مستند به آن اظهارنظر کذب باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد.
0
3 سال 0 Answers 10 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال نرم افزار متعلق به صاحب آن است ولی به اندازه ای که از اینترنت استفاده شده، میزان ریالی شارژ باید پرداخت شود.
0
3 سال 0 Answers 10 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ سؤال مذکور و مانند آن که از مصادیق شبهات موضوعیه است، چه محتمل از حرام باشد و چه محتمل از حرام نباشد، قاعده حلیت آن را شامل می شود.
0
4 سال 0 Answers 9 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که کارگاه قانونی بوده و محصولات تولیدی به جهت شرعی اشکالی نداشته باشد، درآمد حاصله حلال است و تصرف در آن اشکالی ندارد.
0
4 سال 0 Answers 13 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به اینکه زمان تأثیر در قیمت دارد، اگر قیمت درج شده در چک دوم متعارف باشد اشکالی ندارد.
0
4 سال 0 Answers 9 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال بلامانع است.
0
6 سال 0 Answers 11 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مالیات جزء قیمت جنس محسوب می شود.
0
6 سال 0 Answers 11 views