سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ برای روشن شدن پاسخ سوالات لازم است به چند نکته اشاره کنم: - در اسلام، منبع اصلی و اولی تشریع، قرآن کریم است و این کتاب آسمانی، به عنوان حبل متین خدا و ...
0
10 سال 0 Answers 324 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در باب وحدت و کثرت وجود، آراء و نظرات حکیمان و عرفا مختلف است. آنچه که عرفای بزرگ مانند ابن عربی، قونوی، سیدحیدر آملی، ابن ترکه و امثالهم می گویند، این است که وجود و ...
0
10 سال 0 Answers 259 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ تغییر دین مثل اصل تدین، امری سلیقه ای نیست و باید عقلانی باشد و همان طور که در اصل پذیرفتن آن باید آزادانه بحث و تحقیق کرد، در مورد تغییر آن هم همین طور ...
0
10 سال 0 Answers 259 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ برای پاسخ دادن به مسائل مطرح شده فوق، لازم است -ولو به طور مختصر- در ضمن سئوال و جوابهایی بدانها پرداخت. در پاسخ به سئوال اول برای روشن شدن مسئله ابتدائاً باید به نکات زیر ...
0
10 سال 0 Answers 255 views

سوال
با سلام و تحیت؛ همانطوری که در سئوال نیز اشاره فرموده اید، موضوع قیام حضرت مهدی(عج) و ظهور منجی آسمانی، از موضوعات بسیار حساس و مهم ادیان توحیدی و بلکه از اهم مسائل بشری است و ...
0
10 سال 0 Answers 223 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در ارتباط با سئوال باید به مطالب زیر به دقت توجه شود: الف) نسبت روح به بدن، نسبت لباس و تن نیست بلکه در حقیقت، روح و بدن دو چیزند، منتهی بدن ظاهر و روح باطن ...
0
10 سال 0 Answers 331 views

سوال
با سلام و تحیت؛ درباره فلسفه رمضان و روزه لازم می دانم نکاتی را اشاره کنم: الف) انسان در نگاه اسلام، موجودی دو بعدی است که هم دارای ظاهر و هم دارای باطنی از عالم غیب بوده و در حقیقت، ...
0
10 سال 0 Answers 233 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پیش از پاسخ دادن به سئوال شما، لازم است نکات زیر توضیح داده شود: الف) در مورد عبارت "لا اکراه فی الدین" دو فرض وجود دارد. یک اینکه جمله خبریه باشد، یعنی بخواهد خبر دهد که ...
0
10 سال 0 Answers 276 views

سوال
با سلام و تحیت؛ توسلات شیعیان به ائمه معصومین علیهم السّلام، با نیت قرار دادن شریک برای خداوند نیست و آنانکه با معرفت متوسل می شوند، ائمه علیهم السّلام را واسطه و وسیله بین خود و خدای خود قرار ...
0
10 سال 0 Answers 227 views

سوال
با سلام و تحیت؛ بدون تردید خود نزول قرآن، گوشه ای از اسرار هستی را باز می کند و مطابق با تعبیری که برخی از عرفا دارند، معرفت(شناخت) خدا از مهمترین اسرار هستی است و اگر ...
0
10 سال 0 Answers 258 views