سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ قرآن کلام خداست و درباره کلام خدا احتمالاتی هست که از آن جمله اینکه علم خاص خداوند به حقایقی است که به صورت الفاظ در قرآن آمده است و از آن کلام نفسی تعبیر کرده که اشاعره قرآن ...
0
5 سال 0 Answers 475 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ روایات در باب اعتقاد با دو چیز سنجیده می شود. یکی برهان عقلی است و دیگری آیات قرآن کریم. بنابراین اگر محتوای یک روایت اعتقادی با برهان عقلی یا با یکی از آیات قرآن منطبق شد قابل عمل ...
0
6 سال 0 Answers 407 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اصول دین از مسائل شناختنی است که باید همراه با باور یقینی باشد؛ طبعاً اگر گفته شده استدلال لازم است، برای این است که از همان راه می توان درست یا غلط بودن یک عقیده را فهمید. ...
0
7 سال 0 Answers 467 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فلسفه را که نوعی هستی شناسی از راه برهان و سلوک معنوی است، نه تنها نمی توان ممنوع اعلام کرد بلکه امری مطلوب و مطابق سیره و سنت اهل بیت(ع) است. کلام که یکی از علوم عقلی ...
0
8 سال 0 Answers 442 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ فلسفه علمی ست که با تکیه بر برهان عقلی در باره ی مسائل مربوط به وجود و عوارض آن بحث و گفتگو می کند؛ فیلسوف نیز کسی ست که با مهارت و تخصّص عقلانی وارد مسائل وجود شناسی ...
0
8 سال 0 Answers 453 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اصل حدوث عالم(ما سوی الله) امری مسلّم و مورد اتفاق عقل و وحی است و اما اینکه همه ماسوی الله حادث زمانی باشد، محل بحث و گفتگوست. آنچه مسلّم است این است که بدون تردید عالم ماده ...
0
8 سال 0 Answers 475 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت ؛ به دلیل اینکه مسأله مورد سؤال امری نظری است، هم از حیث تصوّر و هم از حیث تصدیق نیاز به فکر و استدلال دارد. به نظر می رسد مسأله در نگاه برخی بزرگان، کماهوحقه و درست تحلیل نشده ...
0
8 سال 0 Answers 448 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ سنخیت به معنای همرنگ بودن، مثلیت، اشتراک در صفات واجب نیست بلکه به معنای این است که مخلوق اثر خالق بوده و فعل اوست. چگونه ممکن است که مخلوق هیچ گونه سنخیتی با خالق نداشته باشد ولی ...
0
8 سال 0 Answers 425 views

سوال
باسلام و تحیت؛ مسأله وحدت وجود یک امر نظری ست و کسانی که معتقد به این امرند، ممکن است طوری تفسیر کنند که نه تنها با توحید در تضاد نبوده و مستلزم حلول و امثال ذلک نباشد بلکه توحید الهی را ...
0
9 سال 0 Answers 451 views