سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سئوال اول: قراین و شواهد تاریخی و اقدام شجاعانه و مقتدرانه مختار درباره امویان نشان دهنده این است او فردی بادرایت و متعهد و وفادار به اهل بیت(ع) و از پیروان جدی آن بزرگواران بوده ...
0
8 سال 0 Answers 127 views

سوال
باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال و در صورت انحصار، اگر مفسده ای نباشد اشکالی ندارد، البته در صورتی که منجر به لمس بدن توسط آنها نشود؛ اما اگر فقط موها لمس شوند و یا در صورت لمس بدن، ...
0
8 سال 0 Answers 105 views

سوال
با سلام و تحیت؛ 1-باید از راه امر به معروف و نهی از منکر و با رعایت شرایط آن وارد شد؛ اگرچه از طریق قطع رابطه با وی سعی در نهی از منکر شود، اما نباید به آبروی وی آسیب ...
0
8 سال 0 Answers 101 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پوشیدن لباسی که آستین های کوتاه دارد، حرام و یا مکروه نیست؛ هرچند در بعضی شرایط اخلاقاً بهتر است که از آن اجتناب شود. اگر پدر و یا جد پدری فرد نباشند، تبعیت از ایشان لازم ...
0
8 سال 0 Answers 108 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به اعتقاد اینجانب، مطرح کردن جداسازی جنسیتی در دانشگاهها و دیگر مراکز علمی، تکیه بر موضوعاتی خاص، جزئی و غفلت از یک سری مسایل اساسی و محوری است. همگان می دانند بیش از 30 سال از ...
0
8 سال 0 Answers 108 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر هردو طرف با مراجعه به داور و حکم موافق باشند، اشکالی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 96 views

سوال
با سلام و تحیت؛ آزار رسانی از گناهان کبیره است و آزار رساندن به کودک، گناه مضاعف است، چه پدر باشد و چه غیر پدر. ولایت پدر برای حفظ مصالح فرزندان است و در صورتی که پدر بر خلاف مصالح ...
0
8 سال 0 Answers 110 views

سوال
با سلام و تحیت؛ آن بزرگوار یکی از مصادیق معروف و خیر است و هر نوع اقدام و حرکتی برای تعیین وضعیت ایشان، از مصادیق تعظیم شعائر دینی است و نه تنها هزینه برای این کار جایز است بلکه ...
0
8 سال 0 Answers 102 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: امر به معروف و نهی از منکر در صورتی است که معروف و منکر محرز شود و صرف احتمال اینکه افراد مرتکب منکر شوند - با حفظ حدود و شرایط مذکور در سؤال - دلیلی ...
0
8 سال 0 Answers 97 views

سوال
با سلام و تحیت؛ “اگرچه استفاده سائل محترم از عبارت “سهو” مساله را مبهم می سازد، در عین حال با ذکر فروض و شقوق موضوع به پاسخ سؤال می پردازیم: در صورتی که فرد با قصد کشتن فرد دیگر، ...
0
8 سال 0 Answers 103 views