سوال
با سلام و تحیت؛ مطابق مصرحات شریعت در ارتباط با عده، "قول زن" مورد قبول است مگر آنکه شخص "علم به خلاف" داشته باشد.
0
, 10 سال 0 Answers 461 views

سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سوال محرمیت نمی آورد بلکه برای حل این مشکل اگر فرزند شیرخواره پسر بود یکی از بستگان درجه اول زن مثل مادر، خواهر و یا دختر او به نوزاد شیر دهد و اگر دختر باشد ...
0
10 سال 0 Answers 383 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که مرد مورد نظر با مادر همسر صاحب خانه، نزدیکی کرده باشد، دختران آن خانم ربیبه او محسوب شده و برایش حرام ابدی اند و هیچوقت نمی توانند با او ازدواج کنند.
0
10 سال 0 Answers 401 views