سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت؛ در فرض سؤال صرف آشفتگی، ارتداد آور نیست و تنها ندامت کفایت می کند ولی بهتر آن است با افراد قوی، امین و اهل استدلال چه مکتوب و یا شفاهی مطالب را در میان بگذارد تا ...
0
9 سال 0 Answers 408 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در برداشتهای فقهی توجه به یک روایت کافی نیست بلکه باید حدیث را در کنار آیات و احادیث دیگر در نظر گرفت؛ اما در مورد این روایت، فقها با نگاه به مجموع روایاتی که در این ...
0
10 سال 0 Answers 451 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ تغییر دین مثل اصل تدین، امری سلیقه ای نیست و باید عقلانی باشد و همان طور که در اصل پذیرفتن آن باید آزادانه بحث و تحقیق کرد، در مورد تغییر آن هم همین طور ...
0
11 سال 0 Answers 681 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ برای پاسخ دادن به مسائل مطرح شده فوق، لازم است -ولو به طور مختصر- در ضمن سئوال و جوابهایی بدانها پرداخت. در پاسخ به سئوال اول برای روشن شدن مسئله ابتدائاً باید به نکات زیر دقت ...
0
11 سال 0 Answers 392 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: کمااینکه بارها تصریح کرده ام در لسان فقهای عظام، از خود زندان به عنوان "عذاب" یاد شده است چه رسد به شکنجۀ در زندان که در حقیقت شکنجه در شکنجه است؛ با این مقدمه ...
0
11 سال 0 Answers 395 views