سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ هم در خوابگاه و هم در محل کار روزه ها را باید گرفته و نمازها را باید کامل خواند چراکه همه جزء کار فرد محسوب می شود. وضعیت وطن هم که مشخص است.
0
8 سال 0 Answers 209 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به اینکه در تشخیص عوارض، نظر پزشک متخصص و معتمد بر مریض مقدم است، باید مطابق نظر او عمل کرد و در صورتی که این مریضی تا رمضان آینده بهبود نیافت، روزه های گرفته نشده ...
0
8 سال 0 Answers 212 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با توجه به اینکه سائل محترم، خود متخصص قلب بوده و نظرش برای بیماران مراجعه کننده حجت است، در مورد سؤال نیز باید به متخصص کلیه رجوع و مطابق نظر او عمل کرد و در صورتی که ...
0
8 سال 0 Answers 211 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگرما فی الذمه را اعم از واجب و مستحب نیت کند، اشکالی ندارد در غیر اینصورت یا باید به نیت مستحب بگیرد و یا روزۀ قضا.
0
8 سال 0 Answers 232 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اتفاقاً در فقه گفته شده که در ماه رمضان هم برای مجموع نیت شود که در صورت فراموشی روزها، آن نیت کفایت می کند و هم به صورت جداگانه و روز به روز؛ ضمناً در صورت توجه ...
0
8 سال 0 Answers 223 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیّت ؛ رؤیت هلال ماه در یک منطقه برای تمام مناطقی که با محل رؤیت ماه شب مشترک دارند کفایت کرده و حجّت است.
0
8 سال 0 Answers 232 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ همین که توجه داشته باشد روزه می گیرد، کفایت می کند.
0
8 سال 0 Answers 202 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر طول روز به اندازه ای باشد که امکان روزه گرفتن برای افراد سخت باشد، می توانند به اندازۀ چهار فرسخ از شهر محل اقامت خود به سمتی غیر از محل کارخارج شده، افطار کنند و برگشته ...
0
8 سال 0 Answers 193 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سوال هم روزه اش را هم باید بگیرد و نیز همۀ مصادیق سفر معصیت بر آن مترتب است.
0
9 سال 0 Answers 233 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به دلیل اینکه "تحصیل" کار شما محسوب است، هم نمازتان کامل بوده و هم روزه هایتان را باید بگیرید.
0
, 9 سال 0 Answers 208 views