سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سؤال در صورتی که رسیدن به محل کارش برای کار بوده باشد، نمازش کامل بوده و روزه هایش نیز صحیح است چراکه این حکم در صورتی در محل کار صحیح است که فرد برای انجام کارش ...
0
8 سال 0 Answers 286 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال اگر فرد عادتاً و به صورت معمول در زمان اذان صبح و یا پیشتربواسطۀ صدای ساعت از خواب بیدار می شده و خواب نمی مانده، باید روزه بگیرد ولی در ماه مبارک رمضان برای ...
0
8 سال 0 Answers 318 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ مادامی که درس به اتمام نرسیده، رفتن به دانشگاه شغل محسوب شده و نمازها کامل بوده و روزه ها را هم باید بگیرید.
0
8 سال 0 Answers 282 views

سوال
پاسخ: با سلام تحیت؛ در فرض سؤال مبنا تشخیص خود فرد است و اگر احتمال ضرر و عسر و حرج داده می شود، نباید روزه گرفت و اگر تا ماه رمضان بعدی بهبودی حاصل نشد، قضا هم ندارد اگرچه بابت هر روز ...
0
8 سال 0 Answers 277 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال اگر فرد توان روزه گرفتن در ساعات طولانی را دارد، طبیعی ست که باید روزه بگیرد، در غیر اینصورت اگر امکان سفر دارد، باید هر روز پیش از اذان ظهر از حد ترخص خارج ...
0
8 سال 0 Answers 288 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در ابتدای پاسخ لازم است به این نکته اشاره شود که در اسلام مبنای تشخیص موضوعات، به عهدۀ عرف و شخص مکلف است مگر موضوعات خاصی که شارع، خود آنها را آورده و تشخیصش نیز به عهدۀ ...
0
9 سال 0 Answers 368 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صورتی که بوی عطر داشته باشد و ضرورت هم نداشته باشد کراهت دارد، اگرچه روزه را باطل نمی کند.
0
9 سال 0 Answers 263 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ تکالیف الهی برکسانی واجب است که دارای بلوغ، قوه عقل(توان تشخیص حسن و قبح) و قدرت (توان انجام تکالیف) باشند. بنابراین اگر فرض سؤال از یکی از سه عنصر مذکور محروم باشد، تکلیفی ندارد.
0
9 سال 0 Answers 468 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیّت؛ احتیاط واجب آن است که سیگار روزه را باطل می کند و باید تلاش شود که در صورت عدم توان ترک، زمان استعمال آن را به بعد از اذان مغرب موکول شود.
0
9 سال 0 Answers 326 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که بواسطۀ روزه گرفتن، احتمال ضرر و زیان قابل توجه داده و یا با تجویز پزشک حاذق - ولو اینکه اختلافی باشد - از گرفتن روزه منع شود، نباید روزه گرفت و اگر تا ماه ...
0
9 سال 0 Answers 256 views