سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ کسی که شغله السفر است، در فرض سؤال باید قصدش را تغییر دهد؛ به این معنا که قصد میکند مثلا از مسیر خارج شود به قصد خرید یا صله رحم و ...؛ در اینصورت اگر رفت و ...
0
1 سال 0 Answers 297 views

سوال
باسلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: در صورتی که در آن وطن اصلی اعراض نکرده باشید، هم نمازتان تمام است و هم روزه ها را باید بگیرید. پاسخ سؤال دوم: در آن صورت در حکم وطن بوده و نمازهای قبلی در صورت ...
0
6 سال 0 Answers 635 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ روزه برای فرد مورد سؤال لازم نیست و اگر تا ماه رمضان آینده نیز بهبود نیابد، قضا هم ندارد ولی برای هر روز روزه گرفته نشده، به مقدار ده سیر طعام به فقرا فدیه دهد.
0
7 سال 0 Answers 576 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر پزشک حاذق و امین، روزه گرفتن با این شرایط را برای شما مضر بداند، نباید روزه بگیرید و اگر این وضعیت تا ماه رمضان آینده به همین صورت باقی باشد، قضا هم ندارد لیکن در ازای ...
0
7 سال 0 Answers 513 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر قصد توطّن کرده و یا اگر باغ به حساب آید، نمازهایش را کامل بخواند و روزه هایش را هم بگیرد. در غیر این صورت باید قصد ده روز کند.
0
7 سال 0 Answers 633 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ فرض سؤال بلااشکال است و فرد می تواند آن را پیش از اذان صبح میل کرده و روزه بگیرد.
0
8 سال 0 Answers 470 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در پاسخ به سؤال اول تا زمانی که به وطن نرسیده اید، نمی توانید نیت روزه کنید و اگر پیش از اذان ظهر به وطن می رسید، در صورتی که چیزی نخورده باشید، همانجا نیت روزه کرده ...
0
9 سال 0 Answers 1974 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کمااینکه در اظهارنظر و استدلال آن مفصلاً توضیح داده شده بود، این موضوع فرد روزه داری را شامل می شود که عطشی شدید بر او عارض شده در حالی که سابقۀ مریضی عطش و امثالهم را نیز ...
0
9 سال 0 Answers 430 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ تکلیف بر عهده شخص مکلف است. در صورتی که از حرف اظهارنظر کنندگان از هر یک از دو طرف اطمینان بیشتری به دست می آید، باید به همان عمل کرد.
0
9 سال 0 Answers 392 views