سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر جنین و یا نطفه صاحبش معلوم باشد، اگر چه گذاشتن جنین و یا نطفه در رحم زن نامحرم حرام است، ولی اگر این کار صورت گیرد، کودک متعلق به صاحب جنین و یا ...
0
11 سال 0 Answers 405 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که با مقدمات حرام همراه نباشد، علی الظاهر و بر فرض سئوال مانعی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 348 views

سوال
با سلام و تحیت؛ به نظر می آید در روش دوم اگر در هنگام تلقیح اسپرم از مقدمات حرام استفاده نکرده و صاحب اسپرم نیز ناشناخته باشد، مانعی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 372 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: به این دلیل که "آزمایش دی ان ای" علم بوده و قطع آور است ، فوق اماره بوده و دلیل محسوب می شود. پاسخ سؤال دوم: با توجه به پاسخ سؤال اول، مطمئناً دلیل ...
0
11 سال 0 Answers 373 views