سوال
باسلام و تحیت؛ قسم به قرآن، قسم حقیقی نیست و آثار قسم نیز بدان مترتب نیست؛ اگرچه اخلاقاً بهتر است انسان خود را پایبند به آن بداند.
0
7 سال 0 Answers 23 views