سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ بخت و شانس، یک امر خرافی است و پایه و اساس عقلی و شرعی ندارد. البته گناهان افراد ممکن است روی نسل های بعد، اثر داشته باشد، همان طور که اسلام هم به این ...
0
11 سال 0 Answers 458 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ استخاره طلب خیر از خداست و جائی که با مشورت می توان خیر را تشخیص داد، نیازی به استخاره نیست چراکه استخاره در جائی است که راه مشورت تا حدودی بسته باشد و در ...
0
11 سال 0 Answers 410 views