سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ موارد مذکور در سئوال از مصادیق غیبت نیست.
0
11 سال 0 Answers 418 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه اینگونه غیبت کردن، نهی از منکر باشد و در نزد افرادی صورت گیرد که احتمال اثر گذاری داده شود و از طرفی قصد اهانت و تخریب نیز وجود نداشته باشد، مانعی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 387 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه صرفاً برای تظلم و دادخواهی و با انگیزه راه حل یابی و چاره جوئی باشد و اضافه برآنکه واقع شده نگفته باشد، ظاهراً غیبت حرام محسوب نمی شود.
0
11 سال 0 Answers 408 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر گفتن مساله، موجب تکدر خاطر شود و یا احتمال قابل توجه داده شود که موجب تکدر خاطر خواهد شد، لازم نیست گفته شود و همین که توبه کرده و از خداوند برای او، ...
0
11 سال 0 Answers 416 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر خود فرد موضوع را تشخیص می دهد و تحت تاثیر اجتهاد است و استنباطات سلیقه ای ندارد، با احتیاط تام مانعی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 401 views

سوال
جواب:با سلام و تحیت؛ فقط در صورتی که در دادگاه صالح، ثابت شده باشد و معرفی کردن او موجب عبرت دیگران گردد و اثر بدتری از این معرفی بر آن مترتب نباشد، مانعی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 438 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که طرف مشورت نباشید و هدف گوینده از این سخنان نیز تظلم و دادخواهی نباشد و این سخنان نیز به شکلی باشد که اگر طرف بشنود ناراحت خواهد شد، غیبت محسوب است و ...
0
11 سال 0 Answers 464 views