سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال غسل جنابت واجب نیست مگر آنکه خروج آب چسبناک از بدن، همراه با سستی پاها و لذت باشد.
0
9 سال 0 Answers 213 views

سوال
با سلام و تحیت؛ ایرادی ندارد ولی برای وضو و نماز باید تطهیر شود؛ اگرچه توصیه می شود از شیشه های کوچک آب استفاده شده و همیشه افراد آنها را به همراه داشته باشند.
0
9 سال 0 Answers 185 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤالهای ارسالی شما به شرح زیر است: پاسخ سؤال اول: اگر به نیت غسل ارتماسی وارد شود آخرین عضو بدن وقتی که وارد آب شد غسل ارتماسی صحیح است و در صورتی که زیر آب ...
0
9 سال 0 Answers 236 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤالهای ارسالی شما به شرح زیر است: پاسخ سؤال اول: اگر به نیت غسل ارتماسی وارد شود آخرین عضو بدن وقتی که وارد آب شد غسل ارتماسی صحیح است و در صورتی که زیر آب ...
0
9 سال 0 Answers 273 views

سوال
با سلام و تحیت؛ با بودن برادر و خواهر ، نوبت به برادر زاده نمی رسد.
0
, , 9 سال 0 Answers 209 views