سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ عزاداری( تعزّی)، نوعی اقتدا و تأسی و اتباع از معزی الیه است و به عبارت دیگر انسان عزادار، خودش را مشابه کسی قرار می دهد که مصیبت را لمس کرده است. بنابراین عزاداری به معنای جزع و ...
0
9 سال 0 Answers 446 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که در اصل معامله، فروشنده با رضایت کامل مصالح را داده باشد و تصرف اولیه با بیع لازم الوفا صورت پذیرفته باشد، نماز خواندن و برگزاری مجالس عزاداری در آنجا بلامانع بوده و جایز ...
0
, 11 سال 0 Answers 622 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ عزاداری اباعیدالله الحسین(ع) از شعائر بزرگ دینی ست و احیاء آن، اگرچه وظیفۀ همگان است ولی امری مستحب است. نتیجتاً اگر همسایه یا هر شخص دیگری بابت عزاداری در اذیت و آزار قرار گیرد، یک امر مستحب ...
0
11 سال 0 Answers 445 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ اول) در صورتی که موجب ضرر و زیان نباشد، مانعی ندارد. پاسخ دوم) یقیناً حرام نیست. پاسخ سوم) این کار تابع عرف محل است و در صورتی که در عرف منطقه عزاداری، در آوردن لباس هتک ...
0
11 سال 0 Answers 460 views