سوال
با سلام و تحیت؛ درصورتی که امضاء ظهر چک از طرف صاحب همان چک باشد، ضمان معنا ندارد چون خود شخص نمی تواند ضامن خودش باشد، مگرآنکه از طرف دیگری تحویل دهد که در این صورت ضمان تلقی خواهد ...
0
11 سال 0 Answers 396 views