سوال
با سلام و تحیت؛ رحم، اگر پدر و مادر باشد، صلۀ آنها واجب است و در موارد دیگر، مستحب موکد است و اگر عنوان قطع رحم صدق کند، جایز نیست. حد و کیفیت در صلۀ رحم، متفاوت است و گاهی ...
0
8 سال 0 Answers 132 views