سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر شرعاً وظیفه دارند مالی را در راه مشخصی مصرف کنند، باید حتماً در راه مطمئن مصرف کنند؛ در غیر این صورت مثلاً در مورد صدقات مستحب، اگر علم دارند که مؤسسه ای اموال ...
0
11 سال 0 Answers 426 views