سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ الف) قمار از گناهانی است که قرآن با صراحت آن را در کنار خمر قرار داده و از اعمال ابلیسی معرفی کرده است. اجتناب از آن لازم بوده و هر نوع کسب درآمد از طریق آن نامشروع ...
0
7 سال 0 Answers 452 views

سوال
پاسخ: با سلام و آرزوی توفیق؛ مسابقات دو دسته است بعضی از آنها در متن قراردادشان ، اگر قرار شرط کرده و چیزی را به عنوان شرط و عوض معین کنند، قرار داد باطل نبوده و صحیح است و ...
0
11 سال 0 Answers 381 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال به این دلیل که فرد و یا سازمان دیگری متولی امر است، اشکالی ندارد.
0
11 سال 0 Answers 462 views