سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر باعث هتک حرمت دین اسلام و مذهب تشیع نشود و ترویج حرام هم نباشد، دلیلی بر ممنوعیت نداریم. ...
0
8 سال 0 Answers 103 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال باید مطابق اجاره نامه عمل شود و در صورتی که مدت اجاره به اتمام رسیده و فرد منظور بدون اجازه از ملک استفاده کرده باشد، علاوه بر اینکه مرتکب معصیت شده، ...
0
8 سال 0 Answers 156 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر مشتری نداند، جایز نیست و در صورت معامله، مشتری حق به هم زدن معامله و پس دادن جنس را دارد ولی اگر بداند، اشکالی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 98 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، چه خریدار قصد تجارت داشته و یا نداشته باشد، اگر سودی کرده و این سود به عنوان اضافه بر هزینه زندگی مطرح بوده و در صورت پرداخت خمس، در زحمت نمی ...
0
8 سال 0 Answers 118 views

سوال
با سلام و تحیت؛ فرض سئوال مانعی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 106 views

سوال
با سلام و تحیت؛ در صورتی که روال باشد و معمولاً بانکها از این مسئله مطلع باشند، مانعی ندارد.
0
8 سال 0 Answers 95 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگرچه خلاف تعهد صورت گرفته است ولی حکم وضعی ندارد و تمام تصرفات انجام شده بلا اشکال است ولی نباید خلاف مقررات عمل شود.
0
8 سال 0 Answers 100 views

سوال
جواب: فرض مورد سئوال، اشکل شرعی ندارد اگرچه اخلاقاً بهتر است انجام نگیرد.
0
8 سال 0 Answers 104 views

سوال
با سلام و تحیت؛ شما می توانید او را مخیر کنید بین پرداخت الباقی وجه و یا حذف آن میزان از زمین که مبلغ آن پرداخت نشده و اگر هیچ یک را نپذیرفت، شما اعمال خیار تخلف شرط ...
0
8 سال 0 Answers 111 views

سوال
با سلام و تحیت؛ اگر پیشنهاد طوری باشد که ظهورش نوعی همکاری مشترک و اقدام توام باشد، مطابق عرف می تواند به اندازه ای که عرف آن را قبول دارد، سود را مطالبه کند ولی صرف پیشنهاد، موجب ...
0
8 سال 0 Answers 106 views