سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ تعيين جريمه و مقدار آن تابع قانون بوده و حكم قضائي مي خواهد. با اين وجود اگر تحت عنوان "خسارت" از قبل در قرارداد بندي تنظيم شده باشد، مانعي ندارد.
0
8 سال 0 Answers 135 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال، اگر دو طرف با هم توافقی کرده اند و شروطی تعیین کرده اند، اگر یکی از دو طرف به شرط عمل نکند؛ طرف دیگر می تواند ...
0
8 سال 0 Answers 120 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر این منزل و یا زمین بر اساس یک قولنامه واقعی نقداً خریداری شده و به نسیه و در مقابل چک بلند مدت و قیمت بالاتر واگذار شود، بر ...
0
8 سال 0 Answers 107 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه سود را به عنوان جزء عقد قرض و یا شرط آن قرار ندهد و بلکه در ضمن عقد، شرط کند وامی مطابق سیستم نظام بانکی جمهوری اسلامی بپردازد، ...
0
8 سال 0 Answers 125 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال با توجه به اینکه سازمان و شرکت هر دو از منسوخ بودن قوانین مورد استناد، اطلاع داشته اند، اگر مفاد منسوخیت قوانین گذشته و یا مفاد ...
0
8 سال 0 Answers 123 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ خسارت عبارت است از نقصان و کاستی که توسط کسی از روی عمد و اختیار در رابطه با کسی دیگر واقع شود مثلاً حیوان سالم که توسط کسی معیوب ...
0
8 سال 0 Answers 113 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال به دلیل اینکه منفعت عقلایی وجود دارد و مصرف کنندگان کسانی هستند که استفاده از خوک را جایز می دانند، معامله منعی ندارد؛ اگرچه بهتر آنست ...
0
8 سال 0 Answers 111 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر معامله ای صورت گرفته، باید طبق آن عمل شود؛ اما در عین حال باید احترام پدر را هم حفظ کرد و تلاش کرد تا ...
0
8 سال 0 Answers 163 views