سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ شرط عقلائی است و طبعا اشکالی ندارد.
0
6 سال 0 Answers 638 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ مورد سؤال از موارد مشتق است و ظاهر مشتق در من تلبس بالفعل است. بنابراین تنها شامل اموالی است که بالفعل مالک آن است و غیر آن را شامل نمی شود.
0
6 سال 0 Answers 416 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اصل اولیه در باب عقود، لازم الوفا بودن آن است، ولی در مواردی که فروشنده از تسلیم مبیع عاجز شده و یا مشتری از پرداخت ثمن ناتوان گردد و عملاً وفای به عهد به معنی درست کلمه ...
0
8 سال 0 Answers 628 views

سوال
پاسخ: باسلام و تحیت؛ در پاسخ به سؤال اول به دلیل اینکه مشخص شده دیونی وجود نداشته است، متعهد، ملزم به انتقال مال نخواهد بود. در پاسخ به فرض سؤال دوم نیز لازم به توضیح است که تفاهم نامه، از مصادر دو طرفه ...
0
10 سال 0 Answers 621 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال کافر حربی نبوده، با آنها می توان معامله کرد و حق مالکیت هم دارند.
0
10 سال 0 Answers 406 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در اين موارد حرمت تكليفي ست و نه وضعي، بنابراين تصرف در سود بلامانع است.
0
11 سال 0 Answers 390 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر قانون بیمه این موضوع را پیش بینی کرده و کارگزار در زمان قرارداد، موضوع را به صورت کامل به بیمه گذار گفته و قرارداد با اطلاع کامل مورد امضا قرار گرفته باشد، بلااشکال است.
0
11 سال 0 Answers 542 views

سوال
با سلام و تحیت؛ پاسخ سؤال اول: عقد یا بیع مرابحه عبارت است از اینکه فردی چیزی را به وجهی بخرد و با قیمتی بالاتر به عنوان سود بفروشد. پاسخ سؤال دوم: فرض سؤال اشکالی ندارد. پاسخ سؤال سوم: به دلیل اینکه نفس ...
0
11 سال 0 Answers 606 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که در اصل معامله، فروشنده با رضایت کامل مصالح را داده باشد و تصرف اولیه با بیع لازم الوفا صورت پذیرفته باشد، نماز خواندن و برگزاری مجالس عزاداری در آنجا بلامانع بوده و جایز ...
0
, 11 سال 0 Answers 619 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛  فرض سئوال  از مصادیق ربا خواری محسوب می شود و در ابتدای امر نیز، دریافت کردن چک با شکل محاسبه گفته شده، جایز نبوده است.
0
, 11 سال 0 Answers 607 views