سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال اگر جلوگیری از بارداری بصورت موقت و البته همراه با غرائض عقلانی(مانند دلایل پزشکی) باشد، مانعی ندارد ولی در ازدواج دائم، جلوگیری از بارداری منجر به قطع نسل، چه بصورت دائم و چه بصورت ...
0
8 سال 0 Answers 381 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، تمام افرادی که در این امر مشارکت دارند مرتکب حرام شده اند و اگر همه آنها به یک اندازه و بطور مشترک در این امر دخالت داشته باشند، همگی ضامن دیه می باشند؛ ...
0
, 10 سال 0 Answers 602 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ با تاکید بر اینکه دیه هرکدام، مجزا از دیگری است، برای پاسخ کامل تر رجوع شود به رسالۀ توضیح المسائل، مسائل3704 و 3705، صفحۀ640.
0
11 سال 0 Answers 675 views