سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ پاسخ سؤالات ارسالي نيازمند توضيحاتي ست كه به شرح زير بدانها پرداخته مي شود: الف) در صورتي كه سب به معني فحش و ناسزا به پيامبران الهي و ائمه(ع) به اثبات برسد، مطابق احكام فقهي برگرفته از ...
0
10 سال 0 Answers 621 views