سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ کفن جزء مؤونه بوده و نه زکات دارد و نه خمس.
0
8 سال 0 Answers 212 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در فرض سؤال ملك تا آخر متعلق به مالك اصلي ست و فرد ديگري بدون اجازه وي حق تصرف آن را ندارد.
0
9 سال 0 Answers 216 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحیت؛ پاسخ به سؤال اول: ماهواره، تلوزیون، رادیو، اینترنت و امثال آنها، حکم مشترک دارند به این معنا که هم دارای منافع حلال اند و هم منافع حرام و بالطبع فرد است که می تواند از آنها ...
0
9 سال 0 Answers 216 views

سوال
پاسخ: با سلام و تحيت؛ در موارد سؤال حكم خط روی كاغذ جاری نيست چراكه هـيچ وقت دست به صورت مسقيم با آيات الهي تماس ندارد.
0
, , 9 سال 0 Answers 217 views

سوال
با سلام و تحیت؛ این وضعیت در صدر اسلام نیز وجود داشته است و موضوع جدیدی نیست؛ بنابراین افرادی که مستطیع شده و استطاعت در آنها مستقر شده است، باید به حج بروند. توجه به این نکته لازم است که اگر ...
0
, , 9 سال 0 Answers 249 views

سوال
جواب: با سلام و تحیت؛ نگاه کردن دانشجو به استاد و بالعکس بدون نظر خاص و با فرض عدم افتادن به گناه، بلامانع است.
0
9 سال 0 Answers 228 views